I. Postanowienia ogólne

Drukuj

§ 1

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (Fundator) ustanawia Fundację pod nazwą „Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego imienia Grzegorza Kolosy”, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
  3. Nadzór nad Fundacją sprawują Minister Zdrowia oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks