II. Cel Fundacji

Drukuj

§3

 1. Celem Fundacji jest podejmowanie na rzecz ogółu społeczności działań społecznie użytecznych zmierzających w kierunku przeciwdziałania i zapobiegania szkodliwym wpływom na środowisko naturalne Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, powodującym jego ekologiczną degradację i wywołującym negatywne skutki dla stanu zdrowia dzieci i młodzieży zamieszkujących ten region.
 2. Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez:
  1. współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi, w kraju i za granicą, działającymi na rzecz zdrowia, rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym, rekreacji dzieci i młodzieży, a także zajmującymi się problemami ochrony środowiska;
  2. popieranie społecznych inicjatyw w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  4. realizację zadań w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji i organizacji wolontariatu.
 3. Przedmiotem działalności Fundacji jako organizacji pożytku publicznego jest:
  1. działalność organizatorów turystyki – 63.30.A
  2. działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana – 85.14.F
  3. pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – 85.32.C
  4. działalność rozrywkowa pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana – 92.34.Z
  5. działalność związana ze sportem , pozostała – 92.62.Z
  6. działalność rekreacyjna ,gdzie indziej niesklasyfikowana – 92.72.Z
  7. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej – 93.04.Z

przy czym działalność określona pod lit. a jest działalnością odpłatną, a działalność określona pod. lit. b, c, d, e, f, g jest działalnością nieodpłatną.

Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks