III. Majątek Fundacji

Drukuj

§ 4

 1. Fundator przekazuje na rzecz Fundacji kwotę w wysokości 10.000.000,-zł. (słownie: dziesięćmilionówzłotych).
 2. Pozostałe składniki majątkowe Fundacji mogą tworzyć:
  1. oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości;
  2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy osób prawnych i osób fizycznych, zarówno rzeczowe jak i finansowe w złotych polskich oraz we wartościach dewizowych – niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby albo obywatelstwa darczyńcy;
  3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, w tym odsetki bankowe od wkładów pieniężnych;
  5. dochody z działalności gospodarczej;
  6. inne wpływy i dochody.
 3. Zabronione jest:
  1. udzielanie  pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4.  zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 4. "Dochód Fundacji jest przeznaczony w całości na jej działalność statutową".
Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks