IV. Organy Fundacji

Drukuj

§5

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.
 2. Funkcja Członka Rady Fundacji sprawowana jest honorowo.
 3. Członkowie Rady Fundacji:
  •   nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • nie  byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§6

 1. Decyzje organów Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu.
 2. Jeżeli głosy członków Rady tak się rozłożą, że nie można ustalić większości – decyduje głos przewodniczącego.
Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks