V. Rada Fundacji

Drukuj

§7

 1. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby wskazane przez Fundatora.
 2. Rada Fundacji może podjąć uchwałę w przedmiocie rozszerzenia swojego składu o osoby, które wniosły lub wniosą szczególny wkład w rozwój i działalność Fundacji.
 3. Członek Rady Fundacji ma prawo wystąpienia z jej składu bez podania przyczyny, powinien jednak na 7 dni przed swoim wystąpieniem powiadomić o tym przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji może wnioskować do Fundatora o wykluczenie ze swojego składu członka Rady Fundacji, który rażąco naruszył postanowienia niniejszego Statutu.
 5. Pracami Rady Fundacji kieruje przewodniczący Rady, wybierany spośród jej członków, po uzgodnieniu z Fundatorem.

§8

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym oraz kontrolnym Fundacji.
 2. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
  1. opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działalności gospodarczej, jeżeli działalność taka zostanie przez Fundację podjęta;
  2. powoływanie Zarządu Fundacji;
  3. przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium;
  5. nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i jej jednostek organizacyjnych, w tym również zatwierdzanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  6. kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji;
  7. uchwalanie regulaminu pracy Rady;
  8. podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności Fundacji.

§9

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady.

Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks