VI. Zarząd Fundacji

Drukuj

§10

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
 2. Rada Fundacji powołuje członków Zarządu Fundacji na okres 3 lat. Pierwsza kadencja Zarządu Fundacji rozpoczyna się z dniem jej zarejestrowania.
 3. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu, który nie wypełnia należycie swoich obowiązków.
 4.  §7 ust.3 stosuje się odpowiednio.
 5. Członkowie  Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§11

 1. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:
  1. bieżące kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. opracowywanie i przedstawianie Radzie Fundacji do zatwierdzenia projektów planów i programu działania Fundacji, o którym mowa w §8 ust.2 pkt. a Statutu;
  3. przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji i jej stanu finansowego za rok ubiegły, celem przedłożenia ich Radzie Fundacji nie później niż do dnia 30 stycznia; nie później niż do dnia 31 stycznia ostatniego roku swej kadencji Zarząd przedstawia Radzie sprawozdanie zbiorcze;
  4. wykonywanie zadań z zakresu operatywnego zarządzania działalnością Fundacji, a w szczególności:
   • zatrudnianie pracowników Fundacji;
   • ustalanie zasad wynagradzanie pracowników Fundacji;
  5. podejmowanie innych zadań wynikających z uchwał Rady Fundacji.
 2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes mianowany spośród członków Zarządu przez Radę Fundacji.
 3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 4. Czynności prawne w imieniu Fundacji dokonywane są przez co najmniej dwóch Członków Zarządu, w tym jego Prezesa.
Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks