VII. Działalność gospodarcza

Drukuj

§12

1. Fundacja:

a) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego,

b) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

2. Decyzję w przedmiocie działalności gospodarczej o jakiej mowa w ust. 1 podejmuje Rada Fundacji po uzgodnieniu z Fundatorem.

3. Rada Fundacji przeznacza kwotę 10.000.000,-zł. (słownie: dziesięćmilionów złotych) na działalność o jakiej mowa w ust.1.

§13

Przedmiot i szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej określi regulamin uchwalony –w razie potrzeby- przez Radę Fundacji.

Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks