VIII. Postanowienia końcowe

Drukuj

§14

Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek podmiotu określonego w §9 w trybie określonym w §6 ust.1. Statutu

§15

  1. Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością 2/3 głosów członków Rady Fundacji, przy obecności co najmniej połowy jej składu.
  2. W uchwale likwidującej Fundację należy wskazać osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.

§16

Decyzje o jakich mowa w niniejszym rozdziale wymagają uzgodnienia z Fundatorem.

Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks